logo1

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด

หมวดที่ 1 ระเบียบทุนการศึกษาอบรม รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

หมวดที่ 2 ทุนออกจากงานประจำ รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

หมวดที่ 3 ทุนการศึกษาบุตร รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

หมวดที่ 4 สงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

หมวดที่ 5 ทุนชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

หมวดที่ 6 ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับภัยพิบัติรายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

หมวดที่ 7 ทุนสงเคราะห์อุบัติเหตุรายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

หมวดที่ 8 บทเบ็ดเสร็จรายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่